Quy trình khử trùng kho

Bảo quản hàng hóa là một nhu cầu tất yêu cho việc sản xuất, phòng trách dịch hại lây lan nhằm hạn chế sự mất mát do yếu tố sinh vật được đặt ra với các phương pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm bảo quản.

Việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong việc bảo quản đối với sản xuất nông nghiệp được ví như khắc phục vấn đề ” mất mùa trong năm”. Các lĩnh vực khử trùng bảo quản Chúng tôi thực hiện như:

+ Khử trùng hàng hóa trong kho, cây hàng ngoài trời

+ Khử trùng hàng hóa Silo, Lab

+ Khử trùng dây chuyền sản xuất, bồn chứa nguyên liêu

Chúng tôi dã áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nhằm giúp phòng ngừ  dịch hại trong kho.

+ Sắp xếp nguyên liệu bảo quản trong kho, đảm bảo nguyên liệu nhập trước, dùng sau nhập sau.

+ Diệt sâu mọt bằng xông hơi khử trùng: diệt trừ sâu mọt trong nguyên liệu, sản phẩm.