Buổi Đào Tạo Kỹ Năng Đánh Giá Nội Bộ ISO 9001-2015

Buổi đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ, hệ thống quản trị chất lượng (ISO 9001-2015) diễn ra vào ngày 27&28/1/2021 bởi chuyên gia Đoàn Ngọc Hà. Buổi đào tạo nhằm mục đích nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của CB.CNV để thực hiện đúng và đảm bảo sự phù hợp trong quy trình ISO 9001.

Qua buổi đào tạo, CB.CNV có những bài tập đánh giá thực tế hơn, biết được chức năng và nhiệm vụ của mình trong hệ thống quản trị chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *